Jak můžeme rozčlenit pružiny?

Stroje mají mnoho častí, a všechny jsou důležité. Malokdo ví však jak důležite jsou pružiny. Rolou per je hromadění energie a též tlumení rázů a chvění.

Nemnoho osob ví rovněž, že je mnoho žánrů per. Je možne rozčlenit pera na několik metod. Nejprimarnější to rozdělení pružin na tří grupy. První to kovové pera, druhý typ to pružiny pryžové a poslední to pneumatické pružiny. V týchto grupách je možne rozdělit pera na nadcházející podskupiny.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Jestli jde o pružiny kovové to je možne tady rozlišovat pár skupin. Předevšim mužeme podělit je podle způsobu namáhaní. První skupina to pera zatěžované ohybem. Materiál týchto per není idealně využitý. Existuje pár podtypů per kovových namáhaných ohybem. Jsou to listové pružiny, které díky tření mezi listy mají ztišující účinek, vzpěrné listové pružiny, kterých tuhost spěšně snižuje se, skoro až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a také i pružiny spirálové. Druhá grupa to pružiny zatěžované krutem. Materiál týchto pružin je dvakrát kvalitnějí zužitkovaný než v perech z dřivější grupy. Pera namáhané kroucení je možne rozlišovat na šroubovité pera válcové stejně tak tažné a také tlačné. Je nutno nezbytné pamatovat, že pera tažné tím, že namáhají oka ohnutím jsou nehospodárné ve srovnání s perami tlačnými. Další podskupina to šroubovité pružiny kuželové a zkrutně tyče. Poslední grupa pružin kovových to pružiny namáhané kombinovaně (více:typy pružin). Mužeme tady opisat talířové pera a pera kroužkové.

Druhý druh to pryžové pera, které mužeme rozdělit na zatížené tlakem, zatížené smykem, zatížené krutem, gumové špalky, gumové dorazy a také gumové lany. Jestli jde o vlastnosti pryžových per to velice duležitý je fakt, že mají omezenou životnost a také velkou tuhost a menší zdvih, jakož i mají velký tlumící účinek. Jejích minus to fakt, že zahřívají se a mají omezenou odolnost proti chemickým látkám.

Poslední druh to pneumatické pružiny, které je možne rozvrhnout na plynové pružiny, opěry a pístnice, poloměrové měchy, axiální měchy a hydropneumatické pružiny. Pokud jde o úvodní skupinu jsou to cylindry plněné stlačeným dusíkem a olejem a mají až o 75% nižší tíhu než pružiny ocelové. Mnutí vyvolané tlakem plynu na těsnění zesiluje rozdíl mezi zasouvací a vysouvací silou.

velice duležité je, aby při vybíraní pružin vědět, co chceme s ní udělat. Muže to mít vliv na fungovaní calého stroju.

Štítky , , , , .Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny